Kommunfullmäktigemöte 2023-10-26
Kommunfullmäktigemöte 2024-12-12 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-11-21 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-10-31 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-09-26 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-06-19 17:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2024-05-23Kommunfullmäktigemöte 2024-04-25Kommunfullmäktigemöte 2024-03-21Kommunfullmäktigemöte 2024-02-29Kommunfullmäktigemöte 2024-01-25Kommunfullmäktigemöte 2023-12-14Kommunfullmäktigemöte 2023-11-23Kommunfullmäktigemöte 2023-09-28Kommunfullmäktigemöte 2023-06-21Kommunfullmäktigemöte 2023-05-25Kommunfullmäktigemöte 2023-04-27Kommunfullmäktigemöte 2023-03-23Kommunfullmäktigemöte 2023-02-23Kommunfullmäktigemöte 2023-01-26Kommunfullmäktigemöte 2022-12-15Kommunfullmäktigemöte 2022-11-24Kommunfullmäktigemöte 2022-10-27Kommunfullmäktigemöte 2022-10-20Kommunfullmäktigemöte 2022-09-29Kommunfullmäktigemöte 2022-06-22Kommunfullmäktigemöte 2022-05-19Kommunfullmäktigemöte 2022-04-28Kommunfullmäktigemöte 2022-03-31Kommunfullmäktigemöte 2022-02-24Kommunfullmäktigemöte 2022-01-27Kommunfullmäktigemöte 2021-12-16Kommunfullmäktigemöte 2021-11-18Kommunfullmäktigemöte 2021-10-21Kommunfullmäktigemöte 2021-09-23Kommunfullmäktigemöte 2021-06-23Kommunfullmäktigemöte 2021-05-27Kommunfullmäktigemöte 2021-04-29Kommunfullmäktigemöte 2021-03-25Kommunfullmäktigemöte 2021-02-25Kommunfullmäktigemöte 2021-01-28Kommunfullmäktigemöte 2020-12-17Kommunfullmäktigemöte 2020-11-19Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Länsstyrelsen föreläser om funktionshinderspolitiken
2. Information
3. Inkomna motioner och Ulricehamnsförslag
4. Inkomna interpellationer och frågor
5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående situationen inom hemsjukvården i Ulricehamns kommun (S)
6. Tillfällig fullmäktigeberedning - Namnge offentliga byggnader
Ajournering
7. Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2023
8. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2023-08-31
9. Skattesats år 2024 för Ulricehamns kommun
10. Sammanträdestider 2024 kommunfullmäktige
11. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023
12. Redovisning av motioner, medborgarförslag och Ulricehamnsförslag hösten 2023
13. Planeringsstrategi 2023-2026
14. Ansökan om investeringsmedel för ombyggnation av Karlslätts gruppbostad
15. Ulricehamnsförslag om sommarbusskort till ungdomar i både högstadiet och gymnasiet
16. Ulricehamnsförslag om sommarbusskort till gymnasieungdomar
17. Motion om att ge elkunderna till Ulricehamns Energi en bra återbäring (MP)
18. Motion om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam (MP)
19. Motion om trygghetsboende (L)
20. Motion - rätt om tillgodoseende av barns rätt till utökad vistelsetid i förskolan (V)
21. Motion om att upprätta en solbruksplan i kommunen (MP)
22. Motion om en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamn kommun (M)
23. Valärenden
Avslutning