Kommunfullmäktigemöte 2022-06-20
Kommunfullmäktigemöte 2022-12-05 18:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2022-10-17 18:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2022-09-19 18:30 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2022-05-16Kommunfullmäktigemöte 2022-04-04Kommunfullmäktigemöte 2022-02-21Kommunfullmäktigemöte 2022-01-17Kommunfullmäktigemöte 2021-11-29Kommunfullmäktigemöte 2021-10-18Kommunfullmäktigemöte 2021-09-20Kommunfullmäktigemöte 2021-06-14Kommunfullmäktigemöte 2021-04-26Kommunfullmäktigemöte 2021-03-22Kommunfullmäktigemöte 2021-02-15Kommunfullmäktigemöte 2020-10-19Kommunfullmäktigemöte 2020-09-21Kommunfullmäktigemöte 2020-08-24Kommunfullmäktigemöte 2020-06-15Kommunfullmäktigemöte 2020-05-11Kommunfullmäktigemöte 2020-02-17Kommunfullmäktigemöte 2020-01-13Kommunfullmäktigemöte 2019-11-25Kommunfullmäktigemöte 2019-10-21Kommunfullmäktige 2019-09-23
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Utdelning av byggnadsmärket för 2020 och 2021
2. Justering
3. Fastställande av föredragningslista
4. Meddelanden
5. Valärenden, fyllnadsval och entlediganden
6. Överenskommelse med Ikano Bostadsutveckling AB om exploatering med överlåtelse av mark inom Barkarbystaden III, fastigheten Barkarby 2:150, kvarter 22
7. Marköverlåtelseavtal med Gröna Skolfastigheter Projekt 1 AB avseende fastigheten Jakobsberg 18:36 i Tallbohov
Upprop
8. Igångsättningsbeslut och inhyrning av nytt äldreboende av Sehlhall Fastigheter AB på fastigheten Barkarby Björkeby 1:316
9. Reviderat igångsättningsbeslut för grundsärskola för högstadiet vid Källtorpskolan
10. Låghusdelen till Posthuset och Mötesplats Jakobsberg, återrapportering av uppdrag
11. Biotopskydd Ålsta Hage i Järfälla kommun, återrapportering av uppdrag, beslut om inrättande
Upprop
12. Klimatanpassningsplan för Järfälla kommun och dess bolag, återrapportering av uppdrag, för antagande
13. Regler för arkiv- och informationshantering i Järfälla kommun, för antagande
14. Omorganisering av Järfälla kommuns näringslivsverksamhet, återrapportering av uppdrag
15. Delårsrapport per april 2022 för Järfälla kommun
16. Utökat mandat till tekniska nämnden att ansvara för den kommunala verksamheten kring drönare
17. Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige
18. Torghandel i Järfälla, svar på motion från Eva Ullberg m.fl. (S)
19. En regnbågstrappa till kommunhuset, svar på motion från Bo Leinerdal m.fl. (V)
20. Reducerat pris för matlåda vid risk för undernäring, presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Anna Bång (V)
21. Samverkan för att utreda och behandla undernäring, presentation av motion från Bo Leinerdal (V) och Anna Bång (V)
22. Sätt upp ett konstverk baserad på temat ”integration” i Järfälla, motion från Bengt Harju (S), sent inkommen
23. Säkerhetsvakt för läktaren vid kommunfullmäktiges sammanträden, motion från Mats Nord (-), sent inkommen
24. Medianlön för Järfällas kommunalråd, motion från Patrik Söderberg m.fl. (SD), sent inkommen
25. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående försäljning av fastigheten Wilhelm Boys väg 23, från Mats Nord (-)
26. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående not. 26 i årsredovisningen 2021, från Mats Nord (-)
27. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående förändring av riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP), från Bo Leinerdal (V)
28. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående skyddsrum i Järfälla, från Patrik Söderberg (SD)
29. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående tillsättning av utredning angående kommunens samverkan med församling, från Patrik Söderberg (SD)
30. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunfullmäktiges beslut om en extra kommunal satsning på kompetens- och lönelyft för personalen inom äldreomsorgen, från Eva Ullberg (S)
Avslutning