Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22
1. Justering
2. Informationsärende
3. Svar på motion om barns säkerhet vid skola från Anna Jernemalm (KD) och Thomas Ledenvik (KD)
4. Antagande av hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030
5. Antagande av bolagsordning för Goldcup 25704 AB under namnändring "Gårdsjöstrand AB"
6. Revidering av renhållningsordning för Flens kommun – föreskrifter för avfallshantering
7. Antagande av taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Flens kommun
8. Antagande av taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Flens kommun
9. Antagande av ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Flens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare
10. Antagande av säkerhetspolicy för Flens kommun
11. Svar på uppdrag att utreda byggnation av parkeringsplatser på Nygatan i Sparreholm
12. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Flens kommun - hantering av nämndinitiativ
13. Delårsrapport 2 år 2020 Flens kommun
14. Val av ledamöter till styrelsen för Goldcup 25704 AB under namnändring "Gårdsjöstrand AB"
15. Val av ledamot och ersättare till Sydarkiveras fullmäktige
16. Entledigande från uppdragen som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen tillika oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i regionala utvecklingsnämnden, ledamot mälardalsrådet och ersättare i kommuninvest ekonomisk förening – föreningsstämma under perioden 2021-02-08 - 2021-09-19 - Emma Dahlin (M)
17. Anmälningsärenden
18. Medborgarförslag angående att bygga ett cykelgarage vid Hälleforsnäs station
19. Medborgarförslag angående att bygga ut bilparkeringen vid Hälleforsnäs tågstation
20. Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021