Kommunfullmäktigemöte 2018-04-25
Kommunfullmäktigemöte 2023-06-25 10:55 (Kommande möte)
Öppnandet av mötet
Allmänhetens frågestund
Upprop
1. Val av justerare
2. Justering/Övrigt/Ledamots möjlighet att väcka fråga
3. Information om dataskyddsförordningen, GDPR
4. Ett jämlikt och jämställt samhälle
5. Hållbara städer
6. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
7. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
Paus
8. Hållbara och hälsosamma livsmedel
9. Stärkt kunskap och innovation
10. Ekosystem och biologisk mångfald
11. Hav och marina resurser
12. God hälsa och välbefinnande
13. Broken Window
14. Övrigt
Anmälningsärenden
Avslutning