Kommunfullmäktigemöte 2022-06-13
Allmänpolitisk debatt Valdebatt i kommunfullmäktige Vaxholms stad 2022-05-16Kommunfullmäktigemöte 2022-04-25Kommunfullmäktigemöte 2022-02-14Kommunfullmäktigemöte 2021-12-13Kommunfullmäktigemöte 2021-11-15Allmänpolitisk debatt- ”Vaxholms framtid- ett år till valet”. 2021-10-04Kommunfullmäktigemöte 2021-09-20Kommunfullmäktigemöte 2021-06-14Kommunfullmäktigemöte 2021-04-19Kommunfullmäktigemöte 2021-03-22Kommunfullmäktigemöte 2020-12-14Kommunfullmäktigemöte 2020-11-16Kommunfullmäktigemöte 2020-09-21Kommunfullmäktigemöte 2020-06-15Kommunfullmäktigemöte 2020-04-20Kommunfullmäktigemöte 2020-02-17Kommunfullmäktigemöte 2019-12-09Kommunfullmäktigemöte 2019-11-11Kommunfullmäktigemöte 2019-09-23Kommunfullmäktigemöte 2019-09-09Kommunfullmäktigemöte 2019-06-17Kommunfullmäktigemöte 2019-04-08Kommunfullmäktigemöte 2019-02-18Kommunfullmäktigemöte 2018-12-20Kommunfullmäktigemöte 2018-12-18Kommunfullmäktigemöte 2018-11-12Kommunfullmäktigemöte 2018-09-24
Öppnandet av mötet
Upprop
Upprop
1. Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan
2. Utdelning av Vaxholms stads förtjänsttecken 2022
3. Information revisionsplan 2022
4. Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad
5. Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30
6. Genomförande av kajprojektet
7. Godkänna samt teckna exploateringsavtal för Domaren 15, Dp 416
8. Detaljplan för Domaren 15 Dp416 - ANTAGANDE
9. Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 – Antagande
Ajournering
Upprop
10. Antagande, Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022-2024
11. Strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten
12. Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB
13. Ansvar för uppgifter enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
14. Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) om Kulturhus och bibliotek i Rådhuset
Upprop
Ajournering
Ajournering
Ajournering
Ajournering
Upprop
Upprop
15. Obesvarade motioner per 2022-06-13
16. Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2022
17. Inkomna motioner
18. Val och entlediganden
Avslutning