Kommunfullmäktigemöte 2024-02-12
Kommunfullmäktigemöte 2023-12-11Kommunfullmäktigemöte 2023-11-13Kommunfullmäktigemöte 2023-09-18Kommunfullmäktigemöte 2023-06-12Kommunfullmäktigemöte 2023-04-24Kommunfullmäktigemöte 2023-02-13Kommunfullmäktigemöte 2022-12-12Kommunfullmäktigemöte 2022-11-14Kommunfullmäktigemöte 2022-10-24Kommunfullmäktigemöte 2022-09-19Kommunfullmäktigemöte 2022-06-13Allmänpolitisk debatt Valdebatt i kommunfullmäktige Vaxholms stad 2022-05-16Kommunfullmäktigemöte 2022-04-25Kommunfullmäktigemöte 2022-02-14Kommunfullmäktigemöte 2021-12-13Kommunfullmäktigemöte 2021-11-15Allmänpolitisk debatt- ”Vaxholms framtid- ett år till valet”. 2021-10-04Kommunfullmäktigemöte 2021-09-20Kommunfullmäktigemöte 2021-06-14Kommunfullmäktigemöte 2021-04-19Kommunfullmäktigemöte 2021-03-22Kommunfullmäktigemöte 2020-12-14Kommunfullmäktigemöte 2020-11-16Kommunfullmäktigemöte 2020-09-21Kommunfullmäktigemöte 2020-06-15Kommunfullmäktigemöte 2020-04-20Kommunfullmäktigemöte 2020-02-17Kommunfullmäktigemöte 2019-12-09Kommunfullmäktigemöte 2019-11-11Kommunfullmäktigemöte 2019-09-23Kommunfullmäktigemöte 2019-09-09Kommunfullmäktigemöte 2019-06-17Kommunfullmäktigemöte 2019-04-08Kommunfullmäktigemöte 2019-02-18Kommunfullmäktigemöte 2018-12-20Kommunfullmäktigemöte 2018-12-18Kommunfullmäktigemöte 2018-11-12Kommunfullmäktigemöte 2018-09-24
Allmänhetens frågestund
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan
2. Äskande från revisionen om tilläggsanslag för 2024
3. Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt
4. Lönepolicy i Vaxholms stad
5. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna
6. Hemställan om utökad låneram samt beviljande av ägarlån för Norrvatten
7. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2023
Ajournering
Upprop
8. Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) gällande att Vaxholm behöver kallbadhus igen
Upprop
9. Enkla frågor
Upprop
10. Inkomna interpellationer
11. Inkomna motioner
12. Val och entlediganden
Avslutning