Kommunfullmäktige 2023-09-25 2023-09-25
Kommunfullmäktige 2023-08-28Kommunfullmäktige den 19 juni 2023-06-19Kommunfullmäktigemöte 2023-04-24 2023-04-24
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och tillkännagivande av justering samt rösträknare
2. Godkännande av dagordning
3. Svar på medborgarförslag om ekonomiförvaltningen i Norbergs kommun
4. Svar på medborgarförslag handlingsplan gällande stöd för särskilt begåvade elever i förskola och skola.
5. Medborgarförslag om fler bussturer
6. Medborgarförslag om förbättrad busstidtabell
7. Information från revisionen
8. Ekonomisk uppföljning för Norbergs kommun per sista maj 2023
9. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige
10. Revidering av överenskommelse för strategisk regional beredning
11. Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2023
12. Årsredovisning för Thorshammars verkstad 2022
13. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar för VafabMiljö
14. Revidering av avfallstaxa för VafabMiljö
15. Återrapportering av uppdrag om skyltning till besöksmål och dylikt
16. Svar på motion från (L) Rökfria områden inom allmännyttan
17. Svar på motion från (PNF) angående verkställighet av motion tidigare bifallen av fullmäktige med komplettering
Ajournering
Upprop
18. Svar på motion från (V) (M) (L) (DiN) om höjning av partistöden
19. Motion från (V) om att utveckla kollektivtrafiken
20. Motion från (L) - Gör det lättare att vara funktionsnedsatt i centrala Norberg
21. Motion från (L) om Redovisning partistöd
22. Eventuella nya motioner
23. Svar på interpellation dricksvatten
24. Interpellation från (L) - När chef är sjukskriven – vad händer då?
25. Interpellation från (L) - LSS - varför inget anhörigforum
26. Interpellation från (L) - Uppmärkning av hundbadplats
27. Interpellation från (L) - Vad görs för näringslivet?
28. Fråga till Kommunfullmäktige – Thorshammars verkstad - tidsplan?
29. Eventuella nya frågor och interpellationer
30. Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt
Ajournering
Upprop
Ajournering
31. Entledigande av Madde Stålenhag (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
32. Entledigande av Jimmy Owetz (S) som ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
33. Entledigande av Peter Björnberg (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval
34. Entledigande av Björn Carlsson (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
35. Entledigande av Lars-Erik Karlsson (S) som ledamot i Västmanland-Dalarna överförmyndarnämnd samt fyllnadsval
36. Eventuella nya valärenden
37. Meddelanden
Avslutning