Kommunfullmäktigemöte 2019-05-15
Kommunfullmäktigemöte 2019-02-13Kommunfullmäktigemöte 2019-03-13Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10Kommunfullmäktigemöte 2019-06-12 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-10-09 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-11-13 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (budget) 2019-11-27 09:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte (reservdag budget) 2019-11-28 19:00 (Kommande möte)Kommunfullmäktigemöte 2019-12-11 19:00 (Kommande möte)
Allmänhetens frågestund
Öppnandet av mötet
Upprop
1. Val av justerare och datum för justering
2. Handlingsplan med kommunövergripande förbättringsområden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
3. Kostnad för återställning av lokal till bostad, Marbäcksgatan 77-79
4. Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 Skabersjö skola
5. Revidering av reglemente rörande arvode till ordförande och vice ordförande
6. Ändring av reglemente för bygg- och miljönämnden
7. Ändring av taxa för bygg- och miljönämnden
8. Förslag på ny taxa för familjerådgivningen
9. Förslag om höjda kulturskoleavgifter
10. Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut under 2018
11. Valärenden
12. Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter avseende penninginsamling
13. Anmälan av motion om administrativa system
14. Anmälan av motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4
15. Meddelanden och skrivelser
Avslutning